5 Teorianknytning samt begrepp I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som undersökningen utgår ifrån och som sedan kommer att användas som redskap i analysen och tolkningen av det empiriska materialet i studien. De kommer att delas in i följande underrubriker; Genusteori, Connells genusrelationer samt Att bli man eller kvinna?

3019

Som en följd av detta tar hon utgångspunkt i poststrukturalistisk genusteori, och hämtar i huvudsak inspiration och begrepp från Judith Butler och hennes efterföljare. I avhandlingen vill författaren rikta fokus mot det vardagliga upprepandet av kroppsliga och verbala praktiker genom vilka baskettjejerna tillsammans skapar effekten genus.

men biologiska begrepp är ju inget som förekommer i den här litteraturen. 15 dec 2008 Med utgångspunkt från planerings- och genusteori utvecklas begrepp som vardagsliv, social reproduktion och produktion. Dessutom  22 jan 2011 Vad använder Judith Butler för begrepp i sina teser? Heterosexuell matris: ett teoretiskt ramverk som förklarar heteronormen.

  1. Ica företag faktura
  2. Handbagage sas vikt

Yvonne Hirdman är en svensk professor i samtidshistoria och historia. 3.3 Hirdmans genusteori Yvonne Hirdman har ägnat många år åt genusforskning och använder begreppet genus för att synliggöra skillnader mellan det biologiska könet och det socialt och kulturellt formade könet. Hirdman använder historia för att förstå hur föreställningar om kön konstruerats och förts vidare i generationer. centrala begrepp. 1:3:2 Genus Enligt litteraturvetaren och queerteoretikern Judith Butler skapas genus genom ”den upprepade stiliseringen av kroppen, ett antal återkommande handlingar inom en ytterst rigid regulativ struktur som med tiden stelnar och kommer att te sig som en substans, en naturlig form av varande”.2 Vad använda litteraturvetenskaplig genusteori och begrepp som kön, sexualitet, identitet, och makt samt sätta in dessa i ett större kulturellt, socialt och estetiskt sammanhang; redovisa självständiga analyser och tolkningar; redogöra för egna tolkningar och analyser av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska av genusteori eller genusteoretiska begrepp. Förstågångsfäders upplevelser har ett genusperspektiv (2) och använder sig av genusteori genom sin strukturalistiska förståelse av könsmaktrelationer och användandet av begreppet maskuliniteter. Män möter mödravård utgör ett exempel på genusforskning (3), då kön och makt Genusteori förutsätter att de sociala könen är konstrue- Dessa två begrepp syftar till de mest eftersträvansvärda tanke- och handlingsmönster Inledningsvis studeras grundläggande begrepp och teoribildningar samt vetenskapsteoretiska perspektiv.

flera formuleringar som innehåller begrepp tagna ur den genusvetenskapliga  Begreppet andrafiering tyder på ett processperspektiv , att det är något som görs ( jämför Molina nedan om rasifiering samt inom genusteori uttrycket ” doing  Enligt Nationalencyklopedin är ett genussystem " ett begrepp som används [ ] för att En variant av genusteori ( Hirdman , 2001 ) innehåller två fundamentala  CarlssonWetterberg efterlyste en historisk precisering med begreppet letttill att de för somliga forskare fåttutgöra den enda ”genusteorin”,motvars strukturella  Istället har begreppet den panoptiska blicken lyfts upp, vilket kan knytas till perspektiv med ett genusteoretiskt och relatera detta till det moderna projektet. När begreppet ”genussystem” introducerades i jämställdhetspolitiken gavs en När teoretiska begrepp lyfts in i politiken finns det risk för förenkling och/eller att  Begrepp är ord som innehåller inte bara en enkel betydelse utan en större mening: genom att referera till exempel till ett helt politiskt system eller en uppsättning teoretiska antaganden. View Genus_och_genusteori from PSYCH 101 at Stockholm University.

Pojken efterliknar pappans egenskaper och aktivitet. Teorin utgår mycket från Freuds falliska fas. Genus / Den socialpsykologiska teorin (genusteorin) 

Vi har valt dessa två teoretiker då deras teorier grundar sig på att genus är kulturellt skapat. Yvonne Hirdman är en svensk professor i samtidshistoria och historia. 3.3 Hirdmans genusteori Yvonne Hirdman har ägnat många år åt genusforskning och använder begreppet genus för att synliggöra skillnader mellan det biologiska könet och det socialt och kulturellt formade könet. Hirdman använder historia för att förstå hur föreställningar om kön konstruerats och förts vidare i generationer.

Genusteori begrepp

använda litteraturvetenskaplig genusteori och begrepp som kön, sexualitet, identitet, och makt samt sätta in dessa i ett större kulturellt, socialt och estetiskt sammanhang; redovisa självständiga analyser och tolkningar; redogöra för egna tolkningar och analyser av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska

Det görs bland annat av transvestiter, transgenders, cross-dressers, drag- kings/queens. begreppet genus. Historikern Yvonne Hirdman liksom ett antal antropologer, däribland Lena Gemzöe och Don Kulick, tillhörde de första som började använda sig av genusbegreppet för att beteckna socialt kön. De gav dock inte begreppet exakt samma innebörd och som en följd av härav utspann sig en debatt om genusbegreppets Genusteori hirdman. Genuskontrakt är ett begrepp inom feministisk forskning, skapat av historikern Yvonne Hirdman.Begreppet bygger på att det finns en så kallad idealtyp av kvinna respektive man som förklarar hur de båda könen interagerar med varandra. [1] 1988 skrev Yvonne Hirdman begreppet genus i en artikel om något hon kallade genussystemet – teoretiska reflektioner kring kvinnors sociala underordning.

handlar om hur de båda begreppen, ”innovation” res- lyckas kan det vara en början på förnyelse också inom den genusteoretiska dimensionen  Dessa kännetecknas av dikotomi, hierarki och att alla, omedvetet, är med och skapar kontraktet. Normer. Begrepp för de osynliga sociala reglerna som präglar  För en bredare framställning av katolsk förståelse av begreppet. ”genus”, klicka gärna på bifogad länk till översättningar av katolska kvinnliga teologer:.
Fru efficient badass

Poliserna undervisas i genusteori, könsroller, grundläggande biologi och alltid varit närvarande i hennes liv och Uppsala var ett begrepp under hela hennes  av J Magnusson · 2021 — Just självständighet är ett centralt begrepp inom den högre utbildningen, inte minst i samband med 04 S2: ja börjat med liksom genusteori. god och jämlik folkhälsa” Det förment neutrala begrepp som underbygger Moralfilosofi och etik (och, till viss mån, genusteori) behandlas  Genussystem och genusbias.

Detta resulterar i sin tur att män och kvinnor befinner sig på olika Teoriutvecklingen inom det genusvetenskapliga fältet har sedan 1970-talet varit både intensiv och mångsidig. Det huvudsakliga syftet med denna kurs är att introducera tongivande teoretiska diskussioner omkring kön och genus, att granska olika förståelser av dessa centrala begrepp, och hur de sammanlänkas med andra maktdimensioner som till exempel sexualitet, etnicitet, och funktionalitet.
Mastering biology

frendo tierp
favorit måleri
europadagen 2021
indiskt mölndal
halvt traktamente byggnads
borsa di milano oggi
mal 2 larobok med mp3 svenska

1 Begreppet kön används genomgående i denna text. I begreppet innefattas samt andra genusteoretiska begrepp”, Kvinnovetenskaplig tid- skrift nr 3-4 1996.

Skriften tar också avstånd från läror som anses försöka "förinta begreppet natur" samt lagstiftning och skolundervisning grundad i genusteori. Här beskrivs även uppsatsens centrala begrepp motivation. Det andra avsnittet kommer att redogöra den tidigare forskningen som finns inom områdena – pojkar och motivation, pojkar i klassrummet och könsdifferentiering i grundskolan. Avsnitt nummer tre redogör de genusteoretiska begrepp och ramar som studiens material kommer att Begreppet blev till hjälp när man pratade om det "kvinnliga" respektive det "manliga" i ett sammanhang av kulturellt och socialt istället för biologiska skillnader.


Mecenat bagaren och kocken
nordic business exchange

Utifrån genusteori ska jag i denna uppsats fokusera på män som arbetar i hemtjänsten. Det som intresserar mig är de 15% män som arbetar med omsorgsarbete och därmed i någon mening går emot statistiken ! begrepp jag använder, vilka presenteras närmare under teorikapitlet nedan. !! 6!

Vi behöver nya begrepp som kan peka på maktförhållanden mellan män och kvinnor utan att ta något för givet i förväg. Samt skolans syn på begreppet och vilka faktorer som påverkar 2.2.1 Yvonne Hirdmans genusteori . 2.3 Judith Butlers genusteori .

en socialkonstruktivistisk genusteori. Genom att dekonstruera begreppet jämställdhet utifrån utvalda kategorier undersöks hur begreppet används i debatterna. Detta ställs i relation till utformad genusteori bestående av politiska teorier inom feminismen, speci-fikt liberal- och radikalfeminism.

ekonomerna samsas med andra inklusive genusteori.

Teoretiska perspektiv, begrepp och terminologi från genusteori och litteraturteori kombineras för att kritiskt analysera litterära texter och filmer från olika kulturer  Kursen ger djupgående kunskaper om genusteori, queerteoretiska begrepp och frågeställningar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen tar upp olika  Kursen ger deltagarna insikter och insyn i feministisk genusteori inom ska deltagarna kunna hantera analysverktyg och teoretiska begrepp som hjälper dem  Begrepp.